เป้าหมายหลักขององค์กร


บริษัทยึดมั่นในหลักปรัชญาหลักดังนี้ ในการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าภูมิใจของพนักงานทุกคน
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  • วัฒนธรรมคุณภาพ
การสร้างและคำนึงวัฒนธรรมคุณภาพ ในทุกกระบวนการผลิตและบริหาร โดยไม่จำกัดขอบเขต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักแล้วให้ความสำคัญถึงสิ่งแวดล้อม และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกองค์กร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  • ยึดมั่นในมาตรฐาน
องค์กรจะมีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจเกิดมาจาก การมีมาตรฐานที่ดี และสามารถรองรับความเปลีย่นแปลงในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  • คำนึงถึงความยั่งยืน
คณะผู้บริหารยึดมั่น ส่งเสริม และ เสริมสร้างความสุขและช่วยเหลือชุมชน โดยเริ่มก้าวแรกจากการสร้าง องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ในตัวบริษัทเองและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความปลอดภัยของชุมชนเป็นหลัก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


  เกี่ยวกับเรา   ผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า   กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของลูกค้า   ร่วมงานกับเรา
Copyright © 2014 Future Garment Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Engine by MAKEWEBEASY